Ogłoszenie archiwalne, może być już nieaktualne.

Starszy Specjalista ds. wymiany informacji z zagranicą (Analityk AML w GIIF)

Lokalizacja: Warszawa

Ogłoszenie Bezpośrednie

Szczegóły oferty:

Starszy Specjalista ds. wymiany informacji z zagranicą (Analityk AML w GIIF)

w Wydziale Wymiany Informacji z Zagranicą, Departament Informacji Finansowej
w Ministerstwie Finansów

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk: 1
Ważne do: 9 października 2023 r.

Ogłoszenie nr: 127603
Oferta pracy – 2023/203/IF

Czym będziesz się zajmować
OSOBA NA TYM STANOWISKU:
- Analizuje przebieg transakcji związanych z informacjami spontanicznymi, przekazanymi przez zagraniczne jednostki analityki finansowej, Europol, europejskie urzędy nadzoru oraz właściwe organy innych państw, a także zagraniczne instytucje i międzynarodowe organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.
- Sporządza odpowiedzi na wnioski zagranicznych jednostek analityki finansowej, Europolu, europejskich urzędów nadzoru oraz właściwych organów innych państw, zagranicznych instytucji i międzynarodowych organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.
- Rejestruje w systemie informatycznym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) dane dotyczące zagranicznych wniosków i informacji spontanicznych oraz podmiotów w nich figurujących, a także uzyskuje dokumenty i informacje dotyczące tych podmiotów poprzez przesyłanie zapytań do baz danych (m.in. bazy policyjne, podatkowe, celne i osobowe, System Informacji Finansowej), wymagających posiadania upoważnienia.
- Przekazuje do właściwych wydziałów zawiadomienia oraz informacje spontaniczne, otrzymane od jednostek analityki finansowej państw członkowskich Unii Europejskiej, które mogą być powiązane z PR.
- Przygotowuje, na podstawie wkładu właściwych wydziałów, informacje niezbędne do anonimowego powiązywania danych przetwarzanych przez GIIF z danymi będącymi w posiadaniu zagranicznych jednostek analityki finansowej z pośrednictwem technologii match oraz przekazuje do właściwych wydziałów informacje o zidentyfikowanych powiązaniach z prowadzonymi sprawami analitycznymi oraz wnioskami krajowych organów.
- Realizuje zadania związane z prowadzeniem rejestru wniosków o udostępnienie informacji, o których mowa w art. 116b i 116c ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w zakresie właściwości wydziału.

Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne):
- Wykształcenie: wyższe
- Doświadczenie zawodowe: 2 lata w instytucjach obowiązanych (w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przy uwzględnieniu zagranicznych odpowiedników oraz podmiotów, które w ramach usługi wspierają stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego oraz prowadzenie i
dokumentowanie wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji) lub w jednostkach współpracujących (w rozumieniu ww. ustawy), w jednym ze wskazanych obszarów: finanse, podatki, współpraca międzynarodowa, analiza danych
- Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia
- Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
- Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy finansowaniu terroryzmu, w szczególności znajomość uregulowań dotyczących wymiany informacji pomiędzy jednostkami analityki finansowej oraz współpracy GIIFz innym zagranicznymi partnerami
- Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
- Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie umożliwiającym kompleksową analizę i przetwarzanie danych przy jego użyciu
- Umiejętność argumentowania
- Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
- Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe):
- Wykształcenie: wyższe analiza danych lub ekonomia lub finanse
Znajomość innego niż angielski języka obcego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze
właściwości komórki
- Znajomość podstaw gałęzi prawa (m.in. cywilnego, handlowego, finansowego)
- Umiejętność obsługi platform do integracji, analizy i wizualizacji danych (np. KNIME, Tableau, Power BI)
- Umiejętność analizy dużych zbiorów ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych

Aplikowanie tylko poprzez formularz w pełnym ogłoszeniu!
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA I FORMULARZ APLIKCYJNY:
https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/starszy-specjalista,127603,v7

Dodano dnia: 27-09-2023

Reklama:

Ministerstwo Finansów

Zobacz wszystkie oferty Ministerstwo Finansów 

Reklama

Już teraz każdy ma możliwość stworzenia własnego życiorysu w kilka chwil.

Darmowy kreator CV bez rejestracji